“Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.

Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.

Nie ma dzieci – są ludzie.”  Janusz Korczak

                                                 

 

RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

są pani Elżbieta Bastek-Brudzyńska i pani Anna Matczak

Mamy nadzieję, że dzięki Rzecznikom Praw Ucznia szkoła będzie dla Was jeszcze bardziej przyjazna, bezpieczna i pozytywnie nastawiona do ucznia.

Nadchodzą wakacje!

Drodzy uczniowie! Mija kolejny rok Waszej nauki. Już za parę dni usłyszycie ostatni dzwonek i ze świadectwami wybiegniecie ze szkoły rozpoczynając wakacje. Życzymy Wam by były one słoneczne, radosne i pełne wspaniałych przygód i przyjaźni!

Na te cudowne, radosne wakacyjne dni przyjmijcie od nas cenne rady i wskazówki. Tym razem niech na wakacje wyrusza z Wami nowa gra!

 

1 czerwca DZIEŃ DZIECKA

Dla Dzieci, Kot, Ładny, Zwierząt

Życzymy Wam, aby nigdy nie opuściła Was odwaga, gdy przyjdzie Wam porzucić swoje bezpieczne pozycję. Życzymy , abyście żyli w zgodzie z samym sobą i z własnym systemem wartości: to wielkie szczęście, gdy jest się zadowolonym z tego, kim się jest. Życzymy Wam mądrych i życzliwych ludzi na Waszej drodze, którzy będą potrafili wskazać Wam właściwe kierunki w drodze do przyszłości. Pamiętajcie każdy dzień należy do Was i zależy od Was! Radosnego i pełnego uśmiechów Dnia Dziecka!

Oto prezentacja w prezencie od nas :

  DZIEŃ DZIECKA 2021

 

POWRÓT DO SZKOŁY

Tablica, Chłopców, Chalkboard, Dzieci

31 maja 2021 – wracamy do tradycyjnej nauki w szkole

      Witamy Was z powrotem w murach szkoły. Już nie wirtualnie przez kamerki i mikrofony, ale na żywo z uśmiechem i wyciągniętymi, otwartymi rękami. Pamiętajcie zawsze możecie na nas liczyć! Jeżeli będziecie potrzebowali naszej rady, pomocy, dobrego słowa jesteśmy otwarte na Wasze potrzeby. Powodzenia na lekcjach i przerwach, samych najlepszych ocen na świadectwach, dużo pozytywnych myśli i jak najlepszych kontaktów z koleżankami i kolegami!

Elżbieta Bastek-Brudzyńska i Anna Matczak

 

 

 

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA.

Wszyscy czekamy na nadchodzące Święta 🙂 Chcemy umilić Wam i Waszym bliskim czas oczekiwania. Przygotowałam dla wszystkich Kalendarz Adwentowy.

Bawcie się dobrze!

List do uczniów na Światowy Dzień Praw Dziecka 2020

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF - Gmina Szczytno

Mili Uczniowie!

      Dzisiaj, 20 listopada 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Praw Dziecka. Jest to już 31 rocznica uchwalenia “Konwencji o prawach dziecka”. Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.

     Myślę, że ten rok zapamiętamy w naszym życiu jako szczególny, i Wy – uczniowie, i my – nauczyciele. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że nie możemy spotkać się w naszej szkole i świętować  “Błękitnego Dnia” wszyscy razem. Nauka zdalna przyniosła nam zupełnie nowy sposób nauki i pracy.  Tym bardziej powinniśmy docenić rolę działań na rzecz dzieci na całym świecie i cieszyć się, że należymy do państw, które szanują prawa najmłodszych swoich obywateli.

           Życzymy Wam wiele zdrowia, szczęśliwych chwil, podejmowania właściwych wyborów i tego, abyśmy jak najszybciej mogli się spotkać wszyscy razem!                                                                                                                                                                                                                                                    

  Elżbieta Bastek-Brudzyńska i Anna Matczak

 

Dla Dzieci, Studentów, Powrót Do Szkoły

 

Wszyscy mogą kierować do nas swoje pytania i napisać o swoich problemach. Na Wasze pytania i przemyślenia czekają „Cyjanowe skrzynki” w bibliotekach szkolnych obu budynków oraz adres e.brudzynska@zsp8.miastorybnik.pl (listy, które napiszecie na ten adres, nie mogą być anonimowe).

Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

zasadą dobra ucznia – wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia

zasadą równości  – troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia

zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach

Rola rzecznika:

 • propagowanie praw ucznia i dziecka
 • reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia
 • interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej)
 • prowadzenie dialogu między stronami konfliktu, doradzanie w sytuacjach konfliktowych między uczniami,wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu

Podstawowe obowiązki rzecznika:

 • dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole
 • rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole
 • mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia
 • składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu

Cel i tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia

Celem działalności rzecznika jest aktywne ingerowanie w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia. Rzecznik działa na rzecz polubownego rozwiązania konfliktu między uczniami lub między uczniami a nauczycielami, uczniami i pracownikami szkoły. Każdy uczeń zgłaszający się do rzecznika może być pewien, że zostanie wysłuchany. Działanie podejmuje za zgodą ucznia w sytuacji, gdy doszło do poważnego naruszenia praw lub zawiodły interwencje wychowawców.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-uczeń

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie rozmów ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 • Skierowanie sprawy do pedagoga bądź mediatora szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporów.
 • W dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązywania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-nauczyciel lub uczeń- pracownik szkoły

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie rozmów ze stronami.
 • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego lub mediatora.
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

STATUS RZECZNIKA PRAW UCZNIA

WSTĘP

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),

4) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami)

5) Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku

l. Ustalenia programowe

Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony nauczycieli i wychowawców. Udział uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez Samorząd Uczniowski. Osobą wspierającą działania samorządu oraz ułatwiającą i wskazującą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest Rzecznik Praw Ucznia, zwany dalej Rzecznikiem. Rzecznik popularyzuje prawa uczniów wśród nich samych oraz wśród nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. Rzecznik podejmuje działania w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między uczniami, uczniami i nauczycielem, uczniami i pracownikami szkoły, wykorzystując współpracę z pedagogiem szkolnym i mediatorem. Sprawy (konflikty) wykraczające poza jego kompetencje przekazuje dyrektorowi szkoły bądź innym kompetentnym instytucjom.

2. Ustalenia organizacyjne

a) Funkcje rzecznika zapisane są w statucie szkoły.
b) Wybór rzecznika odbywa się na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub Dyrektora szkoły.
c) Rzecznik piastuje swoją funkcję z woli samorządu uczniowskiego, przy aprobacie Dyrektora szkoły.
d) Rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny.
e) Rzecznikiem może być nauczyciel lub wychowawca danej szkoły.
f) Kadencja rzecznika trwa jeden rok i kończy się z chwilą powołania następcy.
g) Funkcję rzecznika można sprawować wielokrotnie.
h) Wybory rzecznika są powszechne i tajne.
i) Rzecznik może być odwołany z ważnych powodów takich jak: zły stan zdrowia, zmiana miejsca pracy, awans na stanowisko kierownicze, rezygnacja, zaniechanie pełnienia obowiązków, z innych ważnych powodów. Odwołanie rzecznika odbywa się w porozumieniu Samorządu Uczniowskiego i dyrekcji szkoły.

3. Tryb wyboru rzecznika

a) Wyłonienie przynajmniej trzech kandydatów spośród nauczycieli, wychowawców (wymagana zgoda kandydatów na piśmie).
b) Zainicjowanie kampanii wyborczej; przedstawienie charakterystyki kandydatów społeczności szkolnej w wybranej formie ( gazetka, strona internetowa Samorządu Uczniowskiego, spotkanie z kandydatami, itp)
c) Ustalenie terminu oraz przeprowadzenie wyborów .
d) Ogłoszenie wyników wyborów. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

4. Uwagi końcowe

a) Rolę Komisji Wyborczej pełni Samorząd Uczniowski.
b) Terminarz i przebieg wyborów jest uzgadniany z Dyrektorem szkoły.
c) Wręczenie aktu powołania rzecznika odbywa się w obecności przedstawicieli uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Prawa dziecka w szkole

Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać zapisów Statutu Szkoły i jej regulaminów. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, każdy z nich ma swoje prawa należne z racji pełnionej roli społecznej. Należy pamiętać o przestrzeganiu tych praw w codziennym życiu szkoły oraz o tym, że prawa przysługują każdemu człowiekowi niezależnie od jego obowiązków. Nie istnieje jeden spójny katalog praw ucznia, nie ma go w całości w żadnym akcie prawnym. Katalog takich praw można zebrać na podstawie tych, które mieszczą się  w koncepcji praw człowieka. Normy prawne, które chronią ucznia znajdują się w dokumentach oświatowych, a zwłaszcza w ustawie o systemie oświaty ze szczegółowymi jej rozporządzeniami, w wielu dokumentach państwowych, np. w Konstytucji RP, w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka oraz w dokumentach międzynarodowych takich jak Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konwencja o Prawach Dziecka.

List Rzecznika Praw Ucznia do społeczności szkolnej

W tym roku 20 listopada świętujemy w szkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Pamiętacie zeszłoroczną akcję #GoBlue? Również dzisiejszy dzień upływa w kolorze niebieskim.

Wspólnie z Klubem Młodych UNICEF oraz Samorządem Uczniowskim pragnę zachęcić Was uczniowie, jak również wszystkich nauczycieli, aby z okazji przypadającej w tym roku 30. rocznicy uchwalenia „Konwencji o prawach dziecka” przypomnieć je sobie. Pomogą Wam w tym kolorowanki, gazetki, filmy o dzieciach świata i quizy. Konwencja w wersji dla dzieci jest również zamieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce PCK i UNICEF.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Pamiętajcie drodzy uczniowie, że wasze prawo do nauki i zabawy, to jednocześnie ogromny przywilej, niedostępny dla milionów dzieci na całym świecie!

Przypominam Wam również, że macie prawo do swoich własnych przemyśleń na temat szkoły i tego jaka ona powinna być, abyście czuli się w niej bezpieczni, szanowani i szczęśliwi. Chętnie poznam Wasze przemyślenia odczytując listy z Cyjanowych (błękitnych) Skrzynek, które znajdują się w szkolnych bibliotekach.

Możecie również zawsze zwracać się do mnie bezpośrednio, jeżeli będziecie uważali, że ktoś narusza Wasze prawa.

Życzę Wam w tym szczególnym dniu tego, żeby spełniały się wszystkie wasze marzenia związane z radosnym i bezpiecznym dzieciństwem!

Z błękitnymi, uśmiechniętymi pozdrowieniami

Rzecznik Praw Ucznia Elżbieta Bastek-Brudzyńska.

Rybnik, 20 listopada 2019 r.

DZIEŃ DZIECKA 1 czerwca 2020 r.

Drodzy Uczniowie!

      Dzisiaj, 1 czerwca 2020 r. obchodzimy w Polsce Światowy Dzień Dziecka. Jest on szczególny, ponieważ nie mogę spotkać się z Wami w murach naszej szkoły i wspólnie bawić się i świętować. Panująca na świecie  pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zatrzymała nas w domach i zamieniła tradycyjne nauczanie na nauczanie zdalne.

     Wierzę, że pozostaliśmy jednak wspólnotą i wszyscy nadal tworzymy tą samą wspaniałą społeczność szkolną. 

    Bardzo bym chciała spotkać się z Wami jak najszybciej, a dzisiaj tą drogą, życzę Wam wszystkiego o czym tylko marzycie. Przede wszystkim zdrowia i uśmiechu w tym szczególnym czasie. Oczywiście samych szóstek na świadectwach, a ósmoklasistom 100% poprawnych odpowiedzi podczas nadchodzących egzaminów. Życzę również udanych, cudownych, słonecznych wakacji, a po nich spełnienia wszystkich planów i spotkania wielu życzliwych ludzi.

Wszystkiego najlepszego!

                                          Rzecznik Praw Ucznia

                                           Elżbieta Bastek-Brudzyńska

https://view.genial.ly/5ed3816d67693c1203b0d57f/interactive-image-dzien-dziecka-2020-r