Jadłospis 26.02..2024 – 01.03..2024

Jadłospis 19.02.2024 – 23.02.2024

Wykaz Alergenów – proszę kliknąć


  Koszt obiadu  w roku szkolnym 2022/2023

wynosi  6 zł

Należności za obiady płatne są przelewem na rachunek bankowy o numerze:

89 1020 2401 0000 0802 0570 8278

 W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł: wyżywienie…, odsetki……zł

tel. intendent:  519 381 291    lub    32 42 20 287    wew. 25


OBIADY SMACZNE I ZDROWE I… ZERO WASTE

Nasze Panie Kucharki gotują pysznie i zdrowo – o czym świadczy coraz większa liczba wydawanych obiadów. Chcą jednak być najlepsze, stąd udział w pilotażowym programie Śląska Przestrzeń Innowacji. W jego ramach, w odpowiedzi na wyzwanie zgłoszone przez Miasto Rybnik, grupa innowatorów społecznych – pan Tomasz Szuba – specjalista w obszarze ograniczania strat żywności, pani Boguslawa Metelańska – intendentka w ZSP14, która z sukcesem dokonała ewolucji w szkolnej stołówce (w ramach projektu StratKIT) oraz pani Jagna Niedzielska – autorka programów kulinarnych w Canal+Kuchnia oraz książek kucharskich w duchu zero waste opracowują model – jak ograniczyć straty żywności w stołówkach szkolnych i podnieść kompetencje personelu kuchennego.
W dniach 24-25 października w gościnnej kuchni Żłobka Wesoła Rybka odbyły się warsztaty kulinarne z udziałem pani Jagny Niedzielskiej. W warsztatach udział wzięła Pani Intendentka i wszystkie nasze Panie kucharki. Z ogromnym szacunkiem podchodzimy do jedzenia, zatem, gdy się marnuje, wszystkich serce boli – stąd pomysł, by ideę “ZERO WASTE” realizować również w naszej kuchni.  Zdjęcia z wydarzenia w linku:

https://www.rybnicka.eu/

https://www.rybnik.com.pl/

https://www.radio90.pl/

https://rybnik.dlawas.info/

A zmiany w kuchni??? Trwają i z pewnością przyniosą oczekiwany efekt 🙂

Zachęcamy przy okazji do skorzystania z naszej gastronomicznej oferty.


Regulamin

Stołówki Szkolnej

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, pracowników szkoły.

2. Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać:

  • uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
  • uczniowie , których obiady dofinansowuje MOPS, Fundacja Pomocy Dzieciom,
  • pracownicy szkoły,

3. W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos.

4. Cenę obiadu określa Zarządzenie Dyrektora Szkoły

5. Posiłki wydawane są w godzinach od 12:00 do 13:50

W przypadku zmian organizacji pracy w szkole możliwa jest zmiana godzin wydawania posiłków.

6. Nieobecność:

  • nieobecności ( wyjazdy, wycieczki szkolne itp.) zgłaszają wychowawcy klasy lub nauczyciel, pod którego opieką uczeń w tym dniu pozostaje
  • nieobecności (chorobowe ) zgłaszamy w danym dniu najpóźniej do godz. 8:00 może być telefonicznie.

7. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie w danym miesiącu.

8. Nieobecności nie zgłoszone nie będą odliczane.

9. Rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona nie później niż 7 dni przed końcem poprzedniego miesiąca.

10. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

11. Rodzic dokonuje wpłat za obiady z dołu, każdorazowo do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym

– przelewem na konto bankowe Bank PKO BP Rybnik 89 1020 2401 0000 0802 0570 8278

Od nieterminowych opłat będą naliczane odsetki.

12 .Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

13 .Podczas oczekiwania w kolejce na wydawanie posiłku jak i podczas jego spożywania, wszystkich                     obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

14 .Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce.

15. W stołówce jest jadłospis na dany tydzień.

16.Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.

17. Korzystający ze stołówki szkolnej powinni wykonywać polecenia wydawane przez osoby dyżurujące.

18 .Rodzice dzieci korzystających z obiadów pełnopłatnych oraz pracownicy są zobowiązani do  zawarcia umowy i wypełnieniu deklaracji  korzystania z obiadów.

19. Rodzice dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez:

  • MOPS
  • inne ośrodki pomocowe

nie wypełniają deklaracji, jednak zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem stołówki.

20. Listy dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS i inne ośrodki pomocowe znajdują się u intendentki

21. Intendent ma obowiązek prowadzenia dokumentacji materiałowo-finansowej, terminowo dokonywać rozliczeń z przekazaniem do księgowości.