13.06.2022 – 15.06.2022 skład

06.06.2022 – 10.06.2022 skład

Wykaz Alergenów

 

 

  Koszt obiadu  w roku szkolnym 2021/2022   

wynosi  6 zł

Należności za obiady płatne są przelewem na rachunek bankowy o numerze:

89 1020 2401 0000 0802 0570 8278

 W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc, za który wnoszona jest wpłata oraz tytuł: wyżywienie…, odsetki……zł

tel. intendent:  519 381 291    lub    32 42 20 287    wew. 25

Regulamin

Stołówki Szkolnej

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, pracowników szkoły.

2. Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać:

  • uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,
  • uczniowie , których obiady dofinansowuje MOPS, Fundacja Pomocy Dzieciom,
  • pracownicy szkoły,

3. W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos.

4. Cenę obiadu określa Zarządzenie Dyrektora Szkoły

5. Posiłki wydawane są w godzinach od 12:00 do 13:50

W przypadku zmian organizacji pracy w szkole możliwa jest zmiana godzin wydawania posiłków.

6. Nieobecność:

  • nieobecności ( wyjazdy, wycieczki szkolne itp.) zgłaszają wychowawcy klasy lub nauczyciel, pod którego opieką uczeń w tym dniu pozostaje
  • nieobecności (chorobowe ) zgłaszamy w danym dniu najpóźniej do godz. 8:00 może być telefonicznie.

7. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie w danym miesiącu.

8. Nieobecności nie zgłoszone nie będą odliczane.

9. Rezygnacja z obiadów musi być zgłoszona nie później niż 7 dni przed końcem poprzedniego miesiąca.

10. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

11. Rodzic dokonuje wpłat za obiady z dołu, każdorazowo do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym

– przelewem na konto bankowe Bank PKO BP Rybnik 89 1020 2401 0000 0802 0570 8278

Od nieterminowych opłat będą naliczane odsetki.

12 .Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

13 .Podczas oczekiwania w kolejce na wydawanie posiłku jak i podczas jego spożywania, wszystkich                     obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

14 .Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce.

15. W stołówce jest jadłospis na dany tydzień.

16.Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek.

17. Korzystający ze stołówki szkolnej powinni wykonywać polecenia wydawane przez osoby dyżurujące.

18 .Rodzice dzieci korzystających z obiadów pełnopłatnych oraz pracownicy są zobowiązani do  zawarcia umowy i wypełnieniu deklaracji  korzystania z obiadów.

19. Rodzice dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez:

  • MOPS
  • inne ośrodki pomocowe

nie wypełniają deklaracji, jednak zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem stołówki.

20. Listy dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez MOPS i inne ośrodki pomocowe znajdują się u intendentki

21. Intendent ma obowiązek prowadzenia dokumentacji materiałowo-finansowej, terminowo dokonywać rozliczeń z przekazaniem do księgowości.

 

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

Ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w formie gorącego posiłku w roku szkolnym 2019/2020.

W bieżącym roku do posiłków kwalifikują się rodziny, gdzie dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00zł.

Druki oświadczenia w sprawie przyznania pomocy są do odbioru u intendentki w bud. S  do dnia 29 marca 2019r.

Wypełnione druki należy składać do intendentki do 5 kwietnia 2019r.