Regulamin wynajmu pomieszczeń i sal gimnastycznych
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku

 

 1. Sale i pomieszczenia można wynajmować lub użyczać od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej, po zakończonych zajęciach wynikających z arkusza organizacyjnego szkoły do godz. 20.00, a w inne dni po uprzednim ustaleniu z Dyrekcją szkoły.
 2. Nieodpłatnie sale i pomieszczenia mogą być użyczane na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez uczniów, Radę Rodziców oraz instytucje zewnętrzne organizujące międzyszkolne zawody, turnieje wynikające z harmonogramu rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży.
 3. Odpłatnie sale mogą być wynajmowane przez pozostałe osoby fizyczne.
 4. Ze szkolnych pomieszczeń i obiektów sportowych mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby nieletnie pod warunkiem, jeżeli opiekunem grupy jest rodzic któregoś z członków grupy.
 5. Wynajmu lub użyczenia pomieszczeń i obiektów sportowych dokonuje się na podstawie podania, skierowanego do dyrektora szkoły. Uzupełnione podanie należy złożyć w dowolnym sekretariacie szkoły (przy ul. Lompy 6 lub ul. Żurawia 8). Złożone podanie musi być kompletne pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia. Wzór podania znajduje się w Załączniku nr 1.
 6. Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego podania, przed rozpoczęciem użyczenia lub wynajmu, sporządzana jest odpowiednia umowa pomiędzy wnioskodawcą a Dyrektorem. Wzory umów znajdują się w Załącznikach nr 2 i 3.
 7. Udostępnianie szkolnych pomieszczeń odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwa dla nauczycieli i uczniów szkoły oraz organizacji i grup zorganizowanych prowadzących działalność statutową dotyczącą sportu i rekreacji, po uprzednim złożeniu podania do Dyrektora szkoły.
 8. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba podpisująca umowę wynajmu lub użyczenia pomieszczeń. Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczenia pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być niezwłocznie zgłoszone Dyrektorowi lub obsłudze szkoły.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w szkole w zakresie higieny, porządku i bezpieczeństwa (bhp i ppoż.), a w szczególności:

 1. a) w szkole obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu;
 2. b) na sale sportowe można wchodzić tylko w zamiennym, nie pozostawiającym śladów na parkiecie, obuwiu sportowym.

Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie substancji odurzających nie będą wpuszczane na teren szkoły.

 1. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i ponosi odpowiedzialność wynajmujący. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone Dyrektorowi szkoły lub osobie wskazanej przez Dyrektora.
 2. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 3. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń, obiektów sportowych niewymienionych w umowie pod groźbą jej rozwiązania.
 4. Ewentualne korzystanie z dodatkowego wyposażenia pomieszczeń musi być uprzednio ustalone z Dyrektorem szkoły, w przeciwnym wypadku jest zabronione.
 5. Dyrektor szkoły ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu w dniach, w których planowane są uroczystości lub imprezy organizowane przez szkołę.
 6. W zakresie spraw nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor.
 7. Wszystkie szczegółowe uregulowania dotyczące korzystania z pomieszczeń i sal gimnastycznych zawarte są w umowie wynajmu oraz regulaminie.
 8. Cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku jest ustalany indywidualnie, w zgodności z odpowiednim Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika.